استخدام و نرم افزار طراحی FRP

نرم افزار طراحی FRP

برنامه هایی که برای پشتیبانی و تقویت ساختمانها با استفاده از FRP استفاده می شوند:

برنامه های بسیاری برای طراحی تقویت ساختمانها با استفاده از FRP وجود دارد. RADYAB از S&P سوئیس برنامه ای که بسیاری از مهندسان از آن برای طرح مقاومسازی استفاده می کنند را فراهم کرده است.

FRP Lamella

FRP Colonna

همکاری با ما

چنانچه مایلید در زمینه طراحی و محاسبات FRP با ما همکاری نمایید فرم رزومه تان را برای ما ارسال نمایید.

آئین نامه های طراحی FRP

آیین نامه های بین المللی که عمدتاً برای طراحی FRP در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیر می باشد:
 1. ACI, 2008, Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures, ACI 440.2R-08, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI
 2. AC125, 1997, Acceptance Criteria for Concrete And Reinforced and Unreinforced Masonry Strengthening using Fiber-Reinforced Polymer (FFP) Composite Systems , ICC Evaluation Service, Inc., CA.
 3.  AC178, 2001, Acceptance Criteria for Inspection And Verification Of Concrete And Reinforced And Unreinforced Masonry Strengthening Using Fiber-Reinforced Polymer (FFP) Composite Systems, ICC Evaluation Service, Inc., CA
 4.  CNR, 2004, Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Existing Structures – Materials, RC and PC structures, masonry structures, CNR-DT 200/2004, Italian National Research Council, Rome, Italy.
 5.  DAfStb-Richtlinie: Verstärken von Betonbauteilen mit geklebter Bewehrung
 6.  fib Bulletin No. 14, Externally bonded FRP reinforcement for RC structures , 2001, 138 pp, ISBN 2-88394-054-1.
 7.  fib Bulletin No. 35. Retrofitting of concrete structures by externally bonded FRPs, with emphasis on seismic applications, 2006, 220 pp, ISBN 978-2-88394-075-8.
 8.  ISIS Design Manual No. 4 – Strengthening Reinforced Concrete Structures with Externally—Bonded Fibre Reinforced Polymers (FRPs). ISIS Canada
 9.  JSCE, 2001, Recommendation for Upgrading of Concrete Structures with use of Continuous Fiber Sheets, Concrete Engineering Series 41, Japan Society of SIA Norm 166, 2 Gesamtentwurf vom November 2001: Klebebewehrungen Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Postfach, CH-8039 Zürich, 48pp
 10.  TR55, 2004, Design Guidance for Strengthening Concrete Structures Using Fibre Composite Materials, The Concrete Society, UK.
 11.  TR57, 2003, Strengthening Concrete Structures WithFibre Composite Materials: Acceptance, Inspection And Monitoring, The Concrete Society, UK.