تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان لرزه ای برای مقاوم سازی ساختمان بیمارستان بتن آرمه با قاب های جداسازی شده لرزه ای

Saturday, March 4, 2023

پس ساختمان به مسکونی تغییر کرده بود و ارزیابی لرزه ای با نرم افزار وبراساس کد لرزه ای ابران انجام شد. تحلیل دینامیکی با اعمال 7 رکورد زلزله بر روی خاک است  
برای در نظر رفتن عدم قطعیت های مربوط به رویکرد مقاوم سازی که شامل استفاده از باتاقان لاستیکی سرب حرکت زمین از 27 تاریخچه زمانی حرکت رمین استفاده شد و نتیج نشان داد که  ساختمان به دلیل افزایش تقاضا به مقاوم سازی لرزه ای نیاز دارد

Leave your comment