راهنماها و آئین نامه های تست FRP

لیست زیر نشان دهنده آئین نامه های تست  FRP است که شامل آیین نامه های تست الیاف FRP و میلگردهای FRP می باشد.

ISO 10406-1

Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete Test methods — Part 1: FRP bars and grid

 

 ISO 10406-2

Fiber-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete Test methods — Part 2: FRP sheets

 ASTM D7205-06

Standard Test Method for Tensile Properties of Fiber Reinforced Polymer Composite Bars

ASTM D7337-07

Standard Test Method for Tensile Creep Rupture of Fiber Reinforced Polymer Matrix Composite Bars

ASTM D3039-08

Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Materials

ASTM D7565-10

Standard Test Method for Determining Tensile Properties of Fiber Reinforced Polymer Matrix Composites Used for Strengthening of Civil Structures

ASTM D7522-09

Standard Test Method for Pull-Off Strength for FRP Bonded to Concrete Substrate

ASTM D7617-10

Standard Test Method for Transverse Shear Strength of Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composite Bar

ASTM D7616-11

Method For Determining Apparent Overlap Splice Shear Strength Properties Of Wet Lay-Up Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composites Used For Strengthening Civil Structures