معرفی مشخصات فنی SMA

خواص مکانیکی آلیاژهای حافظه دار شکلی SMA

مطالعات انجام شده بر روی خواص مکانیکی آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت بارگذاری های ترمودینامیکی نشان داده که ویژگی های مکانیکی آلیاژهای حافظه دار شکلی به عوامل زیادی مانند ابعاد نمونه ، نسبت ترکیب در آلیاژ ، فرایند ساخت ، نرخ بارگذاری ، دما و تعداد بارگذاری چرخه ای بستگی دارد. در جدول زیر مقادیر تقریبی خواص مکانیکی برای چهار نوع SMA ارائه شده است.

مقاومت خستگی SMA

مسئله خستگی هنگامی که عملکرد بلند مدت و بارگذاری های چرخه ای مطرح می شود ، اهمیت می یابد. در بررسی عملکرد خستگی SMA دو نوع خستگی سازه ای ( مکانیکی ) و خستگی حافظه شکلی باید مد نظر قرار گیرد. خستگی سازه ای به دلیل تجمع نقص های ریز ساختار و رشد و گسترش ترک های سطحی تا گسیختگی ماده می باشد. در حالی که خستگی حافظه شکلی به معنای کاهش خاصیت حافظه شکلی یا کاهش ظرفیت میرایی ناشی از تغییر ریز ساختار است. خستگی حافظه شکلی با اصلاح نمودارهای تنش کرنش در بارگذاری چرخه ای و تغییر دماهای تبدیل ، در نظر گرفته می شود. نوع بارگذاری ، ترکیب آلیاژ ، ابعاد نموده ، ریز ساختار و کیفیت سطح از عوامل موثر بر مقاومت خستگی هستند. مقاومت مکانیکی زیاد آستنیت و مارتنزیت باعث بهبود مقاومت خستگی می شود. آلیاژهایی چون آلیاژهای حافظه دار شکلی بر پایه آهن که فاز آستنیت آن ها مدول الاستیسیته کمتری دارند ، مقاومت خستگی بهتری از خود نشان می دهند. باید توجه داشت که برای جلوگیری از گسیختگی ناشی از خستگی در تعداد زیاد چرخه های بارگذاری ، لازم است که کرنش ماده کوچک باشد.