مقاوم سازی ۵۶ درصد واحدهای مسکونی روستایی در استان زنجان

Monday, June 19, 2023

با توجه به وقوع حوادثی مثل سیل و زلزله و یا سای بلایای طبیعی لازم است که مقاوم سازی در سراسر کشور انجام شود و در همین راستا وامهای مسکن روستایی از 100 میلیون به 200 میلیون تومان افزایش یافته است

Leave your comment