RSS

News

هنگامی که زلزله در منطقه ای رخ می دهد، باعث آسیب های سازه ای به ساختمان ها می شود مقاوم سازی این سازه های آسیب دیده قبل از وقوع زلزله که در برابر بار های لرزه ای ناکافی خطرات احتمالی را کاهش داده و تلفات اتی را به حداقل میرساند. برای نشان دادن تاثیر رویکرد مقاوم سازی انتخاب شده بر رفتار لرزه ای ساختمان های منتخب طراحی شده به عنوان یک ساختمان RC یک ساختمان بیمارستان موجود به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. از آنجایی که کاربری و اشغال ساختمان انجام شد تا نشان دهد که آیا ساختمان به مقاوم سازی لرزه ای نیاز دارد یا خیر.