اجرای عملیات مقاوم سازی پل تراکتورسازی

Saturday, March 4, 2023

پل تراکتورسازی در طول شبانه روز بار ترافیکی بالایی را تحمل میکند که با توجه به اهمیت این پل و وضعیت بحرانی آن نیازمتد مقاوم سازی و ایمن سازی میباشد


عملیات مقاوم سازی این پل شامل ایمن سازی عرشه و کوله و جان پناه میشود ودر عملیات ایمن سازی نسبت به اجرای نئوو پالیش تک نیز برای پیشگیری از آسیب به سازه ها انجام میگیردد


m7.tabriz.ir : منبع مورد استفاده

Leave your comment